Volby do Poslanecké sněmovny 2017

06.09.2017 14:17

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky               

 

Starosta obce Dalovice podle § 14c), písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

 a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby  do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  se uskuteční:

v pátek dne                         20. října 2017              od 14.00 hod. do 22.00 hod.

v sobotu dne                       21. října 2017              od  08.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb

Obecní úřad Dalovice, Hlavní 82/25

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky 

(občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). 

Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.  V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Jiří Karas, v.r.

starosta obce

Dalovice, 05. 09. 2017

 

Voliči (státní občané České republiky), kteří  nebudou moci ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovat ve volebním  okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsáni, mohou  požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. 

Informace k vydávání voličských průkazů

Žádost o voličský průkaz