Příspěvky z rozpočtu obce

 

Podmínky pro přidělení příspěvků z rozpočtu  Obce Dalovice na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro 2019

Podpora bude poskytována na:

1. sportovní a kulturní akce

 • Podpora akcí pořádaných v obci pro občany Dalovic
 • Zájemci mohou podávat žádosti  do 29. 3. 2019
 • Celkový finanční objem prostředků vymezených v rozpočtu činí 150 00 Kč, maximální výše příspěvku v jednom případě činí 30 000 Kč
 • příspěvek může činit až 100 % z celkových nákladů pořádané akce
 • ZO rozhodne o přidělení příspěvku v průběhu roku 2019

 

2. pravidelnou činnost sportovních svazů a spolků zabývajícími se volnočasovými aktivitami 

 • Podpora spolkové  činnosti v obci Dalovice, především organizací,  sdružení i jednotlivců pracujících  s dětmi a mládeží
 • Zájemci mohou podávat žádosti  do 29. 3. 2019
 • Celkový finanční objem prostředků vymezených v rozpočtu obce činí 230 000 Kč, maximální výše příspěvku v jednom případě závisí na celkovém počtu zájemců
 • Příspěvek může činit až 85 % z celkových nákladů na pravidelnou činnost
 • ZO rozhodne o přidělení příspěvku do 30. 4. 2019

 

3. podporu sportovní reprezentace

 • Podpora reprezentace obce
 • Žádosti mohou být podávány během celého roku 2019 do 30. listopadu 2019
 • Celkový finanční objem prostředků vymezených v rozpočtu obce činí 30 000 Kč
 • Maximální výše dotace v jednom případě 10 000 Kč
 • Příspěvek může být použit na dopravu, stravu, ubytování, vybavení apod.
 • Příspěvek může činit až 100 % celkových nákladů
 • O každé jednotlivé žádosti bude rozhodnuto na jednání zastupitelstva obce, které následuje po datu jejího podání

 

Příspěvek se poskytuje žadateli na základě předložené Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Dalovice, přílohy č. 1. Nedílnou součástí žádosti je rozpočet projektu, příloha č. 2. Návrh rozpočtu.

Žádost musí být doručena  poštou na adresu Obec Dalovice Hlavní 82/25, 362 63 nebo osobně na podatelnu Obce Dalovice.

Příspěvek se poskytuje jednorázově na realizaci projektů v příslušném kalendářním roce. Předpokladem poskytnutí dotace (převedení prostředků na účet žadatele) je vyrovnání veškerých splatných dluhů a závazků žadatele vůči Obci Dalovice. 

Žadatelem může být sportovní klub, spolek, tělocvičné jednoty, svazy, organizace pracující s dětmi, jiná právnická osoba, fyzická osoba.

 

Přidělení příspěvku

 • O poskytnutí příspěvku a jeho konkrétní výši rozhoduje Zastupitelstvo Obce Dalovice.
 • V průběhu hodnocení žádostí nebudou poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním žádostem a průběžným výsledkům hodnocení.
 • O žádostech se bude rozhodovat průběžně – na jednání zastupitelstva obce následujícím po podání žádosti. Příspěvky schválené rozhodnutím zastupitelstva obce  budou zveřejněny na internetových stránkách  www.ou-dalovice.cz 
 • Žadatel, jemuž nebude příspěvek poskytnut, bude bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně vyrozuměn.
 • S žadatelem, jemuž zastupitelstvo obce schválí příspěvek (dále jen „příjemce“), uzavře Obec Dalovice veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí  příspěvku (příloha č. 3) v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se mimo jiné stanoví výše, účel použití příspěvku a termín vyúčtování.
 • Příspěvek musí být použit v souladu s uzavřenou smlouvou. Musí být dodržen účel použití a charakter prostředků.
 • Finanční plnění je přípustné ještě před poskytnutím příspěvku, a to od ledna daného kalendářního roku.
 • Příjemce dotace se zavazuje, že na pozvánkách, plakátech či dalších propagačních materiálech bude uvedeno, že akce je pořádána pod záštitou Obce Dalovice + znak Obce

 

Kontrola a vyúčtování příspěvku

 • Obec Dalovice je jako poskytovatel příspěvku oprávněna kontrolovat dodržení podmínek. Tuto kontrolu vykonává starosta, místostarosta nebo pověřený pracovník Obce.
 • K založení předá žadatel originály nebo úředně ověřené kopie  dokladů ve výši poskytnutého příspěvku, které dokládají její použití (pokud příjemce předloží originály účetních dokladů, budou na jeho žádost po ověření Obce vráceny). Zálohová platba se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtován jako uznatelný výdaj.
 • Závěrečné vyúčtování příspěvku a zhodnocení projektu je příjemce povinen provést v souladu se smlouvou a předložit Obci výhradně na předepsaných formulářích (příloha č. 4, 5 a 6).
 • V případě nevyčerpání příspěvku musí být nevyužité finanční prostředky vráceny zpět na účet Obce Dalovice způsobem stanoveným ve smlouvě a do termínu stanoveného ve smlouvě.
 • Obec Dalovice po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených  dokladů a dodržení stanoveného účelu použití poskytnutých finančních prostředků. 

 


Formuláře

Příloha1_žádost_dotace.docx (25,6 kB)
Příloha2_Návrh rozpočtu.xlsx (14,2 kB)
Příloha3_Veřejnoprávnísmlouva_příspěvky.docx (42,9 kB)
Příloha4_Vyúčtování.xlsx (15,7 kB)
Příloha5_Prehled uhrady.xls (46 kB)
Příloha6_závěrečné zhodnocení.doc (44,5 kB)