Elektronická podatelna Obecního úřadu Dalovice

Na základě nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, zveřejňuje tímto Obec Dalovice adresu své elektronické podatelny:

 podatelna@ou-dalovice.cz

Tato elektronická podatelna  je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu úřadu Dalovice.

Technické parametry 

Právní předpisy


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení. Üřad zasílá datovou zprávu o doručení v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí souvisejících s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán. Datová zpráva je vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor potvrzení doručení

 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
  • Zdenka Lodrová
  • Helena Šnajdrová

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu evidence@ou-dalovice.cz, případně na poštovní adresu úřadu.