Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU     (tzv. "GDPR")

 

Základní informace o ochraně osobních údajů

 

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Obec  je povinna se tímto nařízením řídit

Cílem je hájit práva občanů obce proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.  

 

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou Obecním úřadem zpracovávat pouze:

 •   na základě právního předpisu
 •   na základě smluvního vztahu
 •   na základě informovaného souhlasu

 

3. Přehled agend zpracovávajících osobní  údaje Obecním úřadem Dalovice

 • Evidence obyvatel
 • Místní poplatky
 • Hřbitovní poplatky
 • Knihovna
 • Czech Point
 • poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb
 • Katastr nemovitostí
 • Vedení obecní kroniky
 • Pronájmy nemovitostí
 • Spisová služba
 • Kácení stromů
 • Střet zájmů
 • Účetnictví
 • Volební systém
 • Zaměstnanecká agenda
 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
 • Zákon o obcích
 • Veřejné opatrovnictví
 • Přestupkové řízení

 

 

4. Práva občanů  (subjektů osobních údajů)

 • Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.
 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Žádost subjektu údajů vyřizuje obec bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.
 • Informace poskytnuté subjektům osobních údajů se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může starosta obce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. Výše se poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5. Zabezpečení osobních údajů

Obec má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 •  uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,
 •  nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů na obecním úřadě
 •  osobní odpovědnost osob oprávněných k nakládání s osobními údaji
 •  shromažďování pouze nezbytných osobních  údajů
 •  již nepotřebné údaje skartovat,
 •  zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • proškolení zaměstnanců úřadu
 • smluvní zabezpečení ochrany osobních údajů z externími  zpracovateli
 •  Směrnice starosty Obce 21/2018 upravující základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů,
 •  ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

 

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 

Obec  jako „orgán veřejné moci“ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici subjektům osobních údajů.

 Ve spolupráci s obecním úřadem vyřizuje žádosti o informace subjektů osobních údajů včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

 

Kontaktní údaje:

Správce údajů: Jiří Karas, starosta obce – tel.: 353 222 789, starosta@ou-dalovice.cz

Pověřenec: Mgr. Jaromír Rokusek – tel. 602 481 782, jrokusek@seznam.cz