Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Informace o obci > Aktuality a pořádané akce > Konkursní řízení na pozici ředitele ZŠ

Konkursní řízení na pozici ředitele ZŠ 

Zastupitelstvo obce Dalovice

v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje

 KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

 

 

 na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky:

 Základní škola a Mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace

sídlo: U Potoka 120, 362 63 Dalovice, IČO: 709 89 290

 Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo je 01. 08. 2024

 

Předpoklady:

 • plná způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou má uchazeč vykonávat danou zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/2004 Sb.“), pro daný typ školy nebo školského zařízení,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost k výkonu daného vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky,
 • prokázání znalosti českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.

 

Požadavky:

 • organizační a řídící schopnosti,
 • schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,
 • znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání,
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • specifikace vedoucího pracovního místa, na které se uchazeč hlásí,
 • titul, jméno a příjmení uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • kontaktní údaje včetně adresy pro doručování,
 • podpis uchazeče.

 

Nedílnou součástí přihlášky jsou tyto přílohy:

 • úředně ověřené kopie dokladů o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy nebo školského zařízení (např. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, vysvědčení o absolutoriu, maturitní vysvědčení atd.),
 • doklad nebo úředně ověřená kopie tohoto dokladu o splnění praxe dle ustanovení § 5 odst.
  1 zákona č. 563/2004 Sb., ze kterého je patrný druh práce a jeho přesné časové vymezení (např. přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem atd.),
 • doklad prokazující znalost českého jazyka dle ustanovení § 4 zákona č. 563/2004 Sb. (v případě, že uchazeč získal odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců ke dni vyhlášení konkursu),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy nebo školského zařízení (ne starší 2 měsíce ke dni vyhlášení konkursu),
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • pedagogická koncepce v maximálním rozsahu 4 stran formátu A4,
 • strukturovaný životopis, součástí kterého jsou i dosavadní pracovní výsledky zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy,
 • souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení.

 

Vhodnost uchazeče bude posuzována na základě:

 • přihlášky a jejích nedílných součástí,
 • řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti
  v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,
 • dosavadních pracovních výsledků zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Termín podání přihlášek: 19. 04. 2024 včetně

(přihláška musí být k uvedenému datu doručena do podatelny Obecního úřadu Dalovice; nejedná se o datum podání k poštovní přepravě)

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Obecní úřad Dalovice, Hlavní 82/25, Dalovice 362 63

 

Uzavřenou obálku označte „Základní škola a mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace, KONKURS - NEOTVÍRAT“

  

Upozornění:

Přihláška doručená po termínu a přihláška, která nebude obsahovat informace a doklady prokazující splnění výše uvedených předpokladů a obsahových náležitostí přihlášky včetně jejích příloh, bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

  

V Dalovicích, dne 19. 02. 2024

 

dokument ke stažení