Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Strategický plán

Strategický plán rozvoje obce Dalovice

Jelikož platnost stávajícího strategického plánu obce v příštím roce končí, začínáme v současné době pracovat na novém. Jedná se o důležitý dokument, který
obci umožní lépe využít vlastních finančních prostředků a je důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Měl by zahrnovat všechny plánované akce v následujících letech.
Při tvorbě strategického plánu jsou velmi cenné názory a nápady občanů obce, proto jsme je požádali, aby do konce dubna 2021 vyplnili dotazník.

Všem, kteří tak učinili děkujeme za spolupráci. 

 

Strategický plán rozvoje obce Dalovice 2016-2022.pdf

V prvním pololetí roku 2016 byl zpracován dokument Strategický plán rozvoje obce Dalovice na období let 2016–2022. Jedná se o aktualizací předchozího strategického plánu vzniklého v roce 2011. Nutnost aktualizace vznikla po čtyřech letech, aby byl platný pro další střednědobé období. Dokument byl zpracován  v rámci řešení projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Strategický plán rozvoje obce je dokumentem  jehož cílem je koncepčně rozvíjet území obce. Struktura cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění. Je stanovena hierarchie jednotlivých priorit (které priority jsou důležitější než jiné) a časový plán. Dále jsou v dokumentu definovány realizační podmínky jako konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod. Strategický plán rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace.

Aktualizace a doplnění Strategického plánu rozvoje obce Dalovice na roky
2016-2022 je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti obce zcela nezbytná z těchto důvodů:

  • souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce
  • nové plánovací období Evropské unie 2014-2020
  • potřeby praktického podkladu (manuálu) pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce;
  • zvýšení efektivity realizace rozvojových aktivit;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů;
  • úspěšného čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie;
  • potřeby relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových otázkách zásadního významu;
  • potřeby prezentace záměrů obce s ohledem na konfrontaci a sladění cílů s vyššími územními celky;
  • zajištění zpětné vazby o vykonávaných činnostech.
  • provázanosti strategie se strategiemi  okolních obcí a měst a vyšších územních celků jako je IPRÚ, SCLLD a Strategie Karlovarského kraje;

Strategický plán rozvoje obce obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení.
Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta i veřejnost – celý proces tvorby dokumentu byl předmětem projednání pracovní skupiny;  mimo to měli všichni obyvatelé obce možnost zapojit se do dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit v rámci jeho veřejného projednání. Dokument je zde k dispozici k prostudování. Zastupitelstvem obce byl schválen  na 21. jednání ZO, 28.6.2016.

 

Plán rozvoje sportu obce Dalovice.pdf