Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Příspěvky z rozpočtu obce

Příspěvky z rozpočtu obce

Příspěvky na pořízení kompostéru v roce 2020 (schváleno na 15. jednání ZO)

Pravidla poskytovani příspěvku na pořízeni kompostéru v r. 2020.pdf

Žádost o příspěvek na kompostér lze napsat volnou formou (formulář není stanoven) nebo požádat ústně na OÚ.

 

Podmínky pro přidělení příspěvků z rozpočtu obce Dalovice na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro rok 2020

 

Podpora bude poskytována na:

1. Sportovní a kulturní akce v obci

 • Podpora kulturních a sportovních akcí pořádaných v obci pro občany Dalovic
 • Zájemci mohou podávat žádosti nejpozději do 28. 5. 2020
 • Celkový finanční objem prostředků vymezených v rozpočtu činí 100 000,- Kč, maximální výše příspěvku v jednom případě činí 30 000,- Kč
 • Příspěvek může činit až 100 % z celkových nákladů pořádané akce
 • ZO rozhodne o přidělení příspěvku v průběhu roku 2020

 

2. Pravidelnou činnost sportovních svazů a spolků  zabývajícími se volnočasovými aktivitami 

 • Podpora spolkové činnosti v obci Dalovice, především organizací, sdružení i jednotlivců pracujících s dětmi a mládeží
 • Zájemci mohou podávat žádosti nejpozději do 27. 2. 2020
 • Celkový finanční objem prostředků vymezených v rozpočtu obce činí 300 000,- Kč
 • Maximální výše příspěvku v jednom případě závisí na celkovém počtu zájemců
 • Příspěvek může činit až 85 % z celkových nákladů na pravidelnou činnost
 • ZO rozhodne o přidělení příspěvku na březnovém jednání ZO

 

3. Podporu sportovní reprezentace obce

 • Podpora reprezentace obce
 • Žádosti mohou být podávány v průběhu roku, nejpozději 30. 11. 2020
 • Celkový finanční objem prostředků vymezených v rozpočtu obce činí 30 000,- Kč
 • Maximální výše dotace v jednom případě 10 000,- Kč na podporu kolektivu
 • Maximální výše dotace v jednom případě 5 000,- Kč na podporu jednotlivce
 • Příspěvek může být použit na dopravu, ubytování, sportovní vybavení apod.
 • Příspěvek může činit až 100 % celkových nákladů.
 • O každé jednotlivé žádosti bude rozhodnuto na jednání zastupitelstva obce, které následuje po datu přijetí žádosti

 

Příspěvek se poskytuje žadateli na základě předložené Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Dalovice přílohy č. 1. Nedílnou součástí žádosti je rozpočet projektu příloha č.2. Návrh rozpočtu.

Žádost musí být doručena poštou na adresu Obec Dalovice, Hlavní 82/25, 362 63 nebo osobně na podatelnu Obce Dalovice.

Příspěvek se poskytuje jednorázově na realizaci projektů v příslušném kalendářním roce. Předpokladem poskytnutí dotace (převedení prostředků na účet žadatele) je vyrovnání veškerých splatných dluhů a závazků žadatele vůči Obci Dalovice. 

Žadatelem může být sportovní klub, spolek, tělocvičné jednoty, svazy, organizace pracující s dětmi, jiná právnická osoba, fyzická osoba.

 

Přidělení příspěvku

 • O poskytnutí příspěvku a jeho konkrétní výši rozhoduje výhradně Zastupitelstvo obce Dalovice, podáním žádosti žadateli nevzniká na příspěvek právní nárok
 • V průběhu hodnocení žádostí nebudou poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním žádostem a průběžným výsledkům hodnocení.
 • Příspěvky schválené rozhodnutím zastupitelstva obce budou zveřejněny na internetových stránkách www.ou-dalovice.cz 
 • Žadatel, jemuž nebude příspěvek poskytnut, bude bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně vyrozuměn.
 • S žadatelem, jemuž zastupitelstvo obce schválí příspěvek (dále jen „příjemce“), uzavře Obec Dalovice veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku (příloha č. 3) v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se mimo jiné stanoví výše, účel použití příspěvku a termín vyúčtování.
 • Příspěvek musí být použit v souladu s uzavřenou smlouvou. Musí být dodržen účel použití a charakter prostředků.
 • Finanční plnění je přípustné ještě před poskytnutím příspěvku, a to od ledna daného kalendářního roku.
 • Příjemce dotace se zavazuje, že na pozvánkách, plakátech či dalších propagačních materiálech bude uvedeno, že akce je pořádána pod záštitou Obce Dalovice + znak obce

 

Kontrola a vyúčtování příspěvku

 • Obec Dalovice je jako poskytovatel příspěvku oprávněna kontrolovat dodržení podmínek. Tuto kontrolu vykonává starosta, místostarosta nebo pověřený pracovník obecního úřadu.
 • K založení předá žadatel originály nebo úředně ověřené kopie dokladů ve výši poskytnutého příspěvku, které dokládají její použití (pokud příjemce předloží originály účetních dokladů, budou na jeho žádost po ověření vráceny). Zálohová platba se nepovažuje za podklad k závěrečnému vyúčtování jako uznatelný výdaj.
 • Závěrečné vyúčtování příspěvku a zhodnocení projektu je příjemce povinen provést v souladu se smlouvou a předložit obci výhradně na předepsaných formulářích (příloha č. 4, 5 a 6).
 • V případě nevyčerpání příspěvku musí být nevyužité finanční prostředky vráceny zpět na účet Obce Dalovice způsobem a do termínu stanoveného ve smlouvě.
 • Obec Dalovice po obdržení vyúčtování provede kontrolu správnosti předložených dokladů a dodržení stanoveného účelu použití poskytnutých finančních prostředků.