Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Dalovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dalovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990, Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Z řad členů zastupitelstva je volen starosta a místostarosta. Starosta je neuvolněný, místostarosta je uvolněný. Dále jsou zastupitelstvem zřízeny výbory a komise.

Zastupitelstvo

Organizační struktura OÚ

Seznam organizací: Základní škola a mateřská škola Dalovice, příspěvková organizace
  Obecní knihovna Dalovice, organizační složka obce

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Dalovice
  Hlavní 82/25
  362 63 Dalovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Dalovice
  Hlavní 82/25
  362 63 Dalovice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 353 222 789

  +420 721 701 904

 • 4.5 Adresa internetových stránek

  www.ou-dalovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Dalovice
  Hlavní 82/25
  362 63 Dalovice

Osobně lze doručit dokumenty v listinné podobě nebo v elektronické podobě na technických nosičích dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Přílohy mohou být ve formátu *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a DOCX (dokument MS Word), *.XLS a XLSX (dokument MS Excel). *.ODT nebo *.ODS (dokument Open Office), případně v běžném grafickém formátu nebo ve formátu *.ZIP a *.RAR.

 • 4.8 Datová schránka

  tw7ayyg

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:15620341/0100 (úhrady poplatků)

Číslo účtu pro úhradu nájemného bytového fondu obce: 115-1639830237/0100 (do poznámky uveďte Příjmení nájemce)

6. IČO

00573213

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ00573213

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  Obec Dalovice v současné době nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: