Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., příjem podání

Přehled poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

  Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

 2. Telefonické podání:  353 222 789
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@ou-dalovice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Hlavní 82/25, 36263 Dalovice 

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Dalovice , Hlavní 82/25 úředních dnech a hodinách:

Pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Telefonické podání: 353 222 789
Poštou na adresu Obecní úřad, Hlavní 82/25, 36263 Dalovice 
Elektronicky na e-mail: podatelna@ou-dalovice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: tw7ayyg
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Hlavní 82/25, 36263 Dalovice 
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informace (schválen zastupitelstvem obce na 26. jednání ZO, bod č. 13)

Bez finanční úhrady jsou podávány:

 • ústní informace bez potřebných podkladů;
 • zveřejněné informace (webové stránky, úřední deska před budovou OÚ, Dalovické listy);
 • informace poskytnuté sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy;
 • ústní informace vztahující se k obci.

S finanční úhradou – vydání písemné informace*

Finanční úhrada za poskytnutí informace:

Jednotka (čas, ks)

Cena za jednotku

1)

Fotokopie existujícího dokumentu:

- - - - -

- - - - -

a)  kopírování černobílé, jednostranně formát A4

1 ks

2,- Kč

b)  kopírování černobílé, oboustranně formát A4

1 ks

3,- Kč

c)  kopírování černobílé, jednostranně formát A3

1 ks

4,- Kč

d)  kopírování černobílé, oboustranně formát A3

1 ks

6,- Kč

e)  kopírování barevné, jednostranně formát A4

1 ks

10,- Kč

f)   kopírování barevné, oboustranně formát A4

1 ks

20,- Kč

g)  kopírování barevné, jednostranně formát A3

1 ks

20,- Kč

h)  kopírování barevné, oboustranně formát A3

1 ks

40,- Kč

2)

Výtisk z tiskárny PC:

- - - - -

- - - - - -

a)  tisk výstupu z tiskárny - A4 černobíle

1 ks

2,- Kč

b)  tisk výstupu z tiskárny - A4 barevně

1 ks

10,- Kč

3)

CD / DVD  (nenahrané)

1 ks

15,- Kč

4)

Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací **

 30 minut

80,- Kč

5)

Poštovné (dle platných poštovních tarifů)

dle platných poštovních tarifů

6)

Jiné náklady (je nutné specifikovat)

dle skutečně vynaložených nákladů

 

Pokud celková výše úhrady nákladů nepřesáhne částku 100,- Kč, nebude úhrada požadována.

Jestliže bude žádost o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek. Ve všech ostatních případech se postupuje v souladu s § 17 Zákona.

*) Zpracovatel písemné informace celkovou úhradu nákladů stanoví jako součet veškerých nákladů spojených s pořízením a zasláním informace.

**) V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou započatou půlhodinu vyhledávání jedním pracovníkem, a to částkou 80,- Kč. Tato částka je odvozena od ročních nákladů na jeho plat. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informace více pracovníky bude tato částka násobena počtem pracovníků podílejících se na vyhledání této informace. Úhrada nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace bude požadována za vyhledávání informace překračující časový limit čtyř hodin.

 

Formuláře