Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Realizované projekty > Dokončení I.etapy Společenského objektu Dalovice

Baner_pro_příjemce[1].jpg

www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

Dokončení I.etapy Společenského objektu Dalovice

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/2.2.00/86.01350

nový oú.jpg

Realizátor: Obec Dalovice
Zhotovitel: Algon, a.s.
TDI: Ing. Helena Michálková
Finanční zdroj: Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP)    
  Výzva č.67
  Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje
  Oblast podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické  infrastruktury                       
Zahájení projektu: 1.4. 2015
Ukončení projektu: do 30.9. 2015
Celkové náklady projektu: 
(po ukončení výběrových řízení)
27,602 mil. Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 24,734mil.Kč
Partneři projektu: SZeŠ Dalovice
  Sdružení Krušné hory - západ

Další z projektů, který se realizoval v průběhu  roku 2015, bylo Dokončení I.etapy společenské objektu Dalovice. Hlavní myšlenkou bylo zrekonstruovat zchátralý objekt bývalé mateřské školky, vytvořit důstojné prostory, kam by se mohl vrátit společenský život v obci. Součástí této etapy je vybudování nových prostor pro obecní úřad a především společenského sálu se zázemím.

Většina občanů je seznámena s osudem kulturního domu ve Všeborovicích, o který jsme přišli z důvodu výstavby silničního průtahu na Ostrov. Čas ukázal, že prostory společenského objektu jsou pro život v obci nezbytné. Každoročně se potýkáme s hledáním místa vhodného k uspořádání např. vítání občánků, jednání zastupitelstva s účastí občanů, veřejného projednání územního plánu, ale i koncertů, taneční zábavy, školního vystoupení apod. Nedílnou součástí projektu je i úprava komunikací a vybudování parkovacích míst v horní části zahrady.

Výstavba Společenského objektu však není vůbec jednoduchá. V červnu 2014 se po nezbytných zákonných krocích započalo s demolicí objektu. Mezi lidmi kolovaly pověsti o ukrytých pokladech v zasypaných místnostech. Po odkrytí zeminy ve sklepení byl objeven jediný „poklad“,a to nedokončené zdi bez kvalitního základu a další místnost v suterénu o jejíž existenci nebyly žádné doklady. To se promítlo v nutnosti udělat nezbytné změny v projektu a tyto neočekávané skutečnosti zapracovat do rozpočtu. Celá výstavba je rozdělena na dvě etapy. První etapa obsahuje stavbu společenského objektu, díky kterému by obec měla získat potřebné důstojné prostory pro společenský život a nové sídlo obecního úřadu.  Stavebně byl objekt navržen jako přízemní se zvýšeným podkrovím a sedlovou střechou. Půdorys budovy kopíruje původní stavbu kamenné školky. Střední část  tvoří společenský sál včetně zázemí ve východním křídle budovy. V západním křídle budovy se pak  nachází sídlo obecního úřadu. Hlavní vstup do sálu je projektován po dominantním schodišti z dolní části zahrady a vstup pro běžný provoz obecního úřadu od zemědělské školy, přes parkoviště sloužící pro návštěvníky. Termín dokončení 1. etapy, který je vázán na čerpání úvěru, byl dle původního harmonogramu prací konec června 2015. Druhá etapa potom zahrnuje dobudování prostor ve druhém patře, zamýšlených jako krizové byty a byt správce.

Dle Zákona o veřejných zakázkách proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, které vyhrála plzeňská firma Engada s „nejvýhodnější nabídkou“. Ukázala se temná stránka tohoto zákona, na kterou doplatil nejeden investor.Tempo stavebníků bylo  velmi neuspokojivé a plánovaný termín dokončení se stal zcela nereálným. 29.12.2014 zastupitelstvo obce rozhodlo o ukončení smlouvy o dílo se společností Engada Europe a.s., která se z finančních důvodů dostala do značného prodlení oproti harmonogramu prací. K rozhodnutí vzdát se případných soudních tahanic o sankce za nedodržení smlouvy se zastupitelstvo rozhodlo především z důvodu, že se vyskytla možnost pokusit se zažádat o dotaci na projekt z ROP severozápad na I.etapu dostavby společenského objektu. Z podmínek dotační výzvy vyplynul šibeniční termín ukončení projektu, tedy dokončení stavby včetně kolaudace a předložení závěrečné monitorovací zprávy, do konce října 2015. Přesto došlo k rozhodnutí pokusit se získat dotaci. 

Měli jsme před sebou několik kroků, které bylo nutno splnit. První úkol –přepracovat zadávací dokumentaci nezbytnou k výběrovému řízení na zhotovitele, vyjmout z projektové dokumentace již provedené práce a upravit rozpočet. Současně se připravovaly podklady pro zpracování žádosti o dotaci a jednalo v bance o dodatku ke smlouvě o poskytnutí úvěru.  Druhý krok – výběrové řízení. Administrativně nejdůležitější a časově velmi náročná část. Ze zákona vyplývající předběžné oznámení o zakázce, následné uveřejnění zadávací dokumentace, stanovení termínu předložení nabídek. Byl konec března, a my nuceni termín prodloužit, z důvodu uveřejnění dodatečných informací. Po špatných zkušenostech s „Engadou“ jsou podmínky nastaveny opravdu tvrdě. Je třeba vybrat stavební firmu, která bude během realizace schopna využít každého dne a která bude schopna předfinancovat náklady na stavbu.  Je tudíž požadována vysoká finanční záruka a ve smlouvě o dílo jsou zaneseny dosti vysoké sankce. To se během doby na předkládání nabídek mnohým firmám nelíbí. Nabízí se otázka, zda-li se vůbec někdo přihlásí. Štěstěna stála při nás a nabídku podaly dvě společnosti. Minimální zákonný počet. Vybrána byla společnost Algon, a.s. Máme  polovinu dubna a  začíná se stavět. Již byla podána žádost o dotaci, splnili jsme formální náležitosti, šance stále žije. Dostaneme dotaci­, nebo ne? Stále nevíme.

Je  červenec a máme před sebou další komplikaci. Projekt je zpracován na základě návrhu Ing. Arch. Kalivody. V zadání bylo zachovat půdorys původní budovy ve tvaru písmene „U“, stavba roste na základech původního suterénu. Vznikl poměrně zajímavý návrh. Pan architekt má jistě značnou fantazii. Společenský objekt má mít vzhled „starého domu“ mísícího se s prvky moderní architektury. Jedním ze záměrů je hlavní obvodové stěny lámat, aby nevznikla dlouhá stodola, ale při pohledu ze silnice i ze zahrady má být navozena iluze na sebe několika navazujících domů. To je podtrženo barevným řešením navrženým architektem. Dílo architekta je jeho vlastnictvím a společně s projektantem vykonává nad stavbou autorský dozor. Tento architektonický záměr na nás nachystal past v podobě potřebnosti přesného návrhu prostorových konstrukcí. V průběhu provádění tesařských prací ve střešní konstrukci bylo zjištěno, že i projektant je jen člověk a může udělat chybu. Krovy na vnitřních stranách nedosedly na pozednici a výškovou úroveň horní hrany věnců bylo nutné přepracovat.  To bohužel znamenalo, že z důvodu přerušení prací na krovu došlo ke zpoždění cca tři týdny, což pro nás znamenalo vážné ohrožení termínu dokončení. Tato zpráva se potkala s příslibem získání dotace, pár dní před podpisem smlouvy. Aby toho nebylo málo srpnové bouřky, i přes snahu Algonu střechu plachtami zakrýt, část stavby „vypláchly“. 

31.srpna však vyšlo sluníčko v podobě metodické pokynu ROPu, který stanovuje podmínky, za kterých je možné prodloužit termín ukončení projektu. Jednou z podmínek je chyba třetího subjektu. Je naše situace tento případ? Okamžitě jsme začali dávat dohromady žádost o prodloužení termínu. Projektant uznal svou chybu a my mohli žádost podat. Čekání na 22.zaří, kdy regionální rada bude rozhodovat bylo dlouhé. Vyplatilo se. Žádost je schválena a nám byl prodloužen termín ukončení fyzické realizace do 10.11.2015. 

Málokdo při předání staveniště 17.dubna věřil, že se to dá stihnout. Na stavební firmu jsme po minulých zkušenostech kladly ve výběrovém řízení vysoké nároky. Jak na kvalifikační předpoklady, tak i na referenční stavby. Byla požadována bankovní záruka 15 mil. Kč, aby společnost byla schopna práce předfinancovat, případně plait sankce za porušení smlouvy o dílo. Jak se ukázalo, účel to splniloa vybraná stavební společnost Algon a.s. odpovídala náročnost projektu. 27. října se stavba zkolaudaovala. Proběhlo zde již veřejné projednání územního plánu a Mikulášská nadílka,  před kterou si mohli zájemci prostory prohlédnout.  Koncem února došlo k přestěhování Obecního úřadu spojeného se slavnostním otevřením. Ohledně využití společenského sálu jsou dojednány podmínky s poskytovatelem dotace, aby nehrozilo její krácení. Je stanoven ceník a provozní řád.

Celkové náklady na stavební práce se po podepsání posledního dodatku ke smlouvě o dílo ustálily na 29,5 mil. Kč, z toho dotace z operačního fondu EU bez případných korekcí by mohla být cca 21 mil. Kč.