Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Realizované projekty > Dalovice - regenerace zámeckého parku CZ.1.02/6.5.00/13.17625

Banner OPZP_FS_ERDF_CMYK.jpg

https://www.opzp.cz/

 

Dalovice - regenerace zámeckého parku CZ.1.02/6.5.00/13.17625

park.jpg

Realizátor: Obec Dalovice
Zhotovitel: VYKRUT zahradní služby, a.s. Ostrava Zábřeh
 (www.vysadime.cz)
Projektová příprava

 Ing. Milena Nováková Ph.D
(www.navrhyzahradaparku.cz)
Ing. Boris Zugar (geodetické práce).

TDI: Ing. Milena Nováková PhD
Finanční zdroj: Operační program Životní prostředí
  Výzva č.42
  Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
  Oblast podpory 6.5  Podpora regenerace urbanizované krajiny
Zahájení projektu: 11.3.2014
Ukončení projektu: 31.8. 2015
Celkové náklady projektu: 
(po ukončení výběrových řízení)
3,854 mil. Kč
 

 

Koncem léta 2015 jsme úspěšně zvládli projekt, na který byly započaty přípravy již v roce 2012,  Dalovice – regenerace Zámeckého parkuPark v Dalovicích představuje vysoce hodnotnou lokalitu v urbanizovaném prostředí s důležitou estetickou i ekologickou funkcí. Zámecký park je též významným historickým krajinným prvkem a spolu se zámeckými budovami ukazuje obraz kulturního a historického vývoje daného území. Nesporná je jeho funkce rekreační, umístění hřiště a herních prvků pro děti umožňuje jeho využití pro nejrůznější volnočasové aktivity obyvatel obce a žáky místních škol.

Obec Dalovice již dlouhá léta usilovala o komplexní řešení regenerace zámeckého parku, a to zejména o ošetření stromů a doplnění výsadeb. V roce 2012 se začala připravovat projektová dokumentace s tím, že se obec pokusí získat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Cílem projektu bylo dlouhodobé zachování hodnocených dřevin a vegetačního prvku parku jako celku,  zajištění jeho plné funkčnosti estetické, kulturní a rekreační, a v neposlední řadě i ekologické a provozně bezpečnostní. Dále pak navrhnout takové zásahy včetně doplnění proluk výsadbami, které by zajistily kontinuální setrvání tohoto hodnotného vegetačního prvku jako celku a v co možná nejdelší jeho funkčnosti.

Byl proveden dendrologický průzkum a následná inventarizace stromů. Každý strom byl zakreslen do mapy s posouzením jeho stavu. V rámci realizace projektu bylo provedeno:

- kácení dřevin (72 ks). Jednalo se o stromy provozně nebezpečné, které nešlo zajistit řezem (rozsáhlá hniloba, prasklé nebo rozlomené tlakové vidlice), stromy se zkrácenou perspektivou (nevhodně uspořádané sekundární koruny, pokles vitality, houbové onemocnění), stromy kompozičně nevhodné (vrůstající, nevhodně umístněné);

- arboristické ošetření dřevin (355 ks). Některé dřeviny (zejména jehličnany a nové výsadby) byly ponechány bez zásahu. U ostatních bylo navrženo ošetření řezem. Tímto základním arboristickým opatřením byla především upravena architektura (výstavba) koruny daného jedince. U vybraných jedinců byla realizována rozsáhlejší redukce nutná z důvodu stabilizace dřeviny. Byly instalovány bezpečnostní vazby celkem u 63 stromů;

- výsadba nových dřevin. Celkem bylo navrženo k výsadbě 96 ks stromů, z toho 27 ks stromů jehličnatých a 69 ks stromů listnatých a 1227 ks keřů. Nově jsou vysázeny duby, lípy, buky, borovice, modříny a další. Základem výsadby je habrová dvouřadá alej opticky navazující na historický vstup do parku ze Zámecké ulice vedoucí k budově Nového zámku. Druhá alej je lipová a má především odclonit hospodářskou budovu bývalého školního statku. Důraz je kladen na stromořadí, podporu solitér a jejich okolního prostoru tak, aby nebyly devastovány konkurenčními stromy. Touto výsadbou došlo k obnovení zanedbané části parku v prostoru bývalého ovčína a podél cesty k logistické škole.

O výsledku projektu se může přesvědčit každý návštěvník paku. Závazkem obce zůstává udržitelnost realizovaných opatření po dobu deseti let. Při tom spoléhá nejen na profesionální práci firem zajišťujících pravidelnou údržbu, ale i na odpovědnost všech návštěvníků v potlačování vandalismu.